operatorer

Operator Användning
Beskrivning
+ op1 + op2  adderar op1 med op2, slår även ihop strängar
- op1 - op2   substraherar värdet av op2 från op1
* op1 * op2  multipicerar op1 med op2 
/ op1 / op2  dividerar op1 med op2 
% op1 % op2  moduls, beräknar resten av op1 dividerat med op2

Jämförelseoperatorer

Operator
Användning Returnerar true om
>  op1 > op2   op1 är större än op2 
>=  op1 >= op2  op1 större eller lika med op2 
<  op1 < op2  op1 är mindre än op2 
<=  op1 <= op2   op1 är mindre eller lika med op2 
==  op1 == op2  op1 är lika med op2
!=  op1 != op2   op1 är inte lika med op2

Boolska operatorer

Operator
Användning Returnerar true om
&&  op1 && op2  op1 och op2 är true 
||  op1 || op2  op1 eller op2 är true 
!  ! op  op är false

Sammansatta operatorer för tilldelning

Operator   Användning Samma som
++  op++  op=op+1; 
++  ++op  op=op+1; 
--  op--  op=op-1; 
--  --op  op=op-1;
+=  op1 += op2  op1 = op1 + op2 
-=  op1 -= op2  op1 = op1 - op2 
*=  op1 *= op2  op1 = op1 * op2 
/=  op1 /= op2  op1 = op1 / op2 
%=  op1 %= op2  op1 = op1 % op2 
&=  op1 &= op2   op1 = op1 & op2 
|=  op1 |= op2  op1 = op1 | op2 
^=  op1 ^= op2  op1 = op1 ^ op2 


Comments