Programmering‎ > ‎

operatorer

Aritmetiska
+ addition
- substraktion
* multiplikation
/ division
% modulus
= tilldelning
++ addera ett
-- subtrahera ett

Jämförelse
== lika med
!= inte lika med
> större än
< mindre än
>= större eller lika med
<= mindre eller lika med

Logiska
&& och
|| eller
! ej
Comments