Mappscript

I många miljöer finns det fördelar med att användarna skall ha tillgång till sin egen privata mapp som lagras på en filserver. Ofta kallar man det för hemkatalog eller hemmamappar. För att förenkla skapandet av dessa kataloger och knytningen mellan användare och katalog skall mappen ha samma namn som användarnamnet. T.ex. användaren mirkrt har en hemkatalog som heter mirkrt. Att detta är förenklande beror på den befintliga variabeln %username%.
Testa en gång att i cmd skriva
echo %username%
så ser du att användarnamnet på den som är inloggad skrivs ut på skärmen.

För att skapa en enda mapp i cmd är kommandot som vanligt md mappnamn.
Nu är det dock mer intressant att loopa kommandot och därmed skapa hemkataloger till samtliga användare. 
Exempelfilen som ligger som bilaga gäller för alla användare i ledningen. 

for /f "tokens=1-4 delims=;" %%G in (ledning.txt) do md %%I

Detta är själva loopen. For är kommandot som talar om att någonting skall utföras upprepade gånger. /f talar om att informationen skall hämtas ur en fil. tokens 1-4 anger att det är de fyra första kolumnerna i filen som skall läsas. Delims=; talar om att kolumnerna är semikolonseparerade. %%G är den första variabeln av de fyra som skall användas. (ledning.txt) är filnamnet på den fil som skall läsas från. Om filen inte ligger i samma mapp som scriptet måste man ange en hel sökväg.
md är kommandot för att skapa mappar och %%I är det mapparna skall heta, dvs. namnet hämtas från den tredje kolumnen i textfilen. 

ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:55
ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:41
Comments