Behörighetsscript

Självfallet är det bara användarna och administratören som skall ha behörighet till hemkatalogerna. I vissa fall kan även andra grupper behöva ha den sortens behörighet men i det här exemplet utgår vi från att användaren själv skall ha tillgång till sin mapp och endast sin mapp. Administratören skall dock ha full tillgång till samtliga mappar.

for /f "tokens=1-4 delims=;" %%G in (ledning.txt) do echo Y| cacls %%I /t /g Administrator:F
for /f "tokens=1-4 delims=;" %%G in (ledning.txt) do cacls %%I /t /e /g %%I:C

Detta är själva loopen. For är kommandot som talar om att någonting skall utföras upprepade gånger. /f talar om att informationen skall hämtas ur en fil. tokens 1-4 anger att det är de fyra första kolumnerna i filen som skall läsas. Delims=; talar om att kolumnerna är semikolonseparerade. %%G är den första variabeln av de fyra som skall användas. (ledning.txt) är filnamnet på den fil som skall läsas från. Om filen inte ligger i samma mapp som scriptet måste man ange en hel sökväg.
echo Y| anges för att frågan om man verkligen vill skriva över tidigare behörigheter skall besvaras med Y (Yes), i annat fall måste man trycka Y för varje mapp.
cacls är kommandot för att ändra behörigheterna för den aktuella mappen, %%I anger att mappnamnet är det som anges i den tredje kolumnen i textfilen ledning.txt. /t anger att det skall gälla katalogen och samtliga underkataloger och filer, /g följs av användarnamn och grad av behörighet.
Administrator:F visar att det är användaren administrator som skall ha behörigheten och F står för full kontroll. De olika behörigheterna är:
R = Read
W = Write
C = Change (read & write)
F = Full Control

Den andra raden i scriptet fungerar på ungefär samma sätt med skillnaden att även växeln /e är med. /e talar om att behörigheterna skall editeras och inte skrivas över.


ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:55
ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:55
Comments