Användarscript

I exemplet som ligger som bilaga gäller det användarna som är med i ledningen.
För att tolka koden och även för att kunna modifiera den behöver man ha lite kännedom om hur kommandot dsadd är uppbyggt och fungerar. Man behöver även grundläggande känna till hur informationen i textfilen med användarnamnen kommer att tolkas. 

I textfilen ledning.txt finns all information som behövs för att skapa användarna och deras lösenord. Informationen är delad i fyra delar:förnamn;efternamn;användarnamn;lösenord
Som synes så delas informationen upp med hjälp av semikolon. Varje kolumn med information anges med en bokstav som föregås av %%. Om man skriver in kommandot direkt i cmd används bara ett %-tecken innan variabelnamnet(bokstaven) men i .bat-filer behövs två %-tecken.
Den första bokstaven, i exemplet nedan är det bokstaven G, representerar den första kolumnen, förnamn. Bokstaven H representerar den andra kolumnen, efternamn. För varje kolumn ökar bokstaven till nästa i alfabetet. 

for /f "tokens=1-4 delims=;" %%G in (ledning.txt) do dsadd user "cn=%%I,ou=Ledning,ou=Macaber,dc=carina,dc=local" -pwd %%J, -fn %%G -ln %%H -memberof cn=AllPersonal,ou=Macaber,dc=carina,dc=local cn=Ledning,ou=Ledning,ou=Macaber,dc=carina,dc=local -loscr logon_ledning.bat -disabled no

Detta är själva loopen. For är kommandot som talar om att någonting skall utföras upprepade gånger. /f talar om att informationen skall hämtas ur en fil. tokens 1-4 anger att det är de fyra första kolumnerna i filen som skall läsas. Delims=; talar om att kolumnerna är semikolonseparerade. %%G är den första variabeln av de fyra som skall användas. (ledning.txt) är filnamnet på den fil som skall läsas från. Om filen inte ligger i samma mapp som scriptet måste man ange en hel sökväg.
dsadduser är själva kommandot som skall utföras.
cn=%%I anger att användarnamnet skall hämtas från den tredje kolumnen i textfilen. OU är till för att ange i vilken ou användaren skall skapas. Det är viktigt att tänka på att ange den nedersta ou'n först, dvs i det här fallet först ou=Ledning och sedan ou=Macaber. Samma gäller för tänkandet med domännamnet, dc=carina,dc=local. Självfallet måste dessa bytas ut om inte domänen heter carina.local.
 -pwd %%J står för att lösenordet skall hämtas ur fjärde kolumnen i textfilen.
-fn %%G -ln %%H  anger att -fn, förnamnet, skall hämtas ur första kolumnen i textfilen och -ln, efternamnet skall hämtas ur andra koloumnen i textfilen.
-memberof är för att ange vilka grupper användaren skall vara medlem i. Som synes måste man även här ange vilken ou och vilken domän grupperna befinner sig i. 
-loscr ger möjlighet att ange namnet på det logonscript som skall köras när användaren loggar in. För att det skall räcka att ange namnet på logonscriptet måste det befinna sig i standardmappen för detta, läs mer om det på sidan för just logonscript.
-disabled. Med växeln disabled anges om kontot skall vara aktiverat eller inte. -disabled no betyder att kontot skall vara aktivt, -disabled yes betyder att kontot skall vara inaktivt. 


ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:48
ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:47
Comments