Linux‎ > ‎

Facit instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor till prov

Vad är ett Operativsystem?

Ett operativsystem är länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra. Ett operativsystem har flera funktioner. Det kommunicerar dels via det nedre skiktet, HAL, mot datorns hårdvara såsom CPU, hårddiskar, RAM osv. Sedan kommunicerar det också via det övre skiktet, API, där det finns färdiga programvarufunktioner som nyttjas av andra program. Exempelvis filhanteringsfunktioner.

 

Varför är inte Linux ett Operativsystem?  Vad är egentligen Linux?

Linux är kärnan i ett operativsystem. Många gånger kallar man Linux för ett operativsystem men mer korrekt vore att säga att GNU/Linux är operativsystemet. Detta för att Linux är själva kärnan i operativsystemet men GNU-projektet ligger till grund för de olika delarna i distributionerna;

Kärna, konsol, x, fönsterhanterare

 

Vad är en Linuxdistribution?

Ett Linuxbaserat operativsystem med tillhörande programvara som distribueras som en helhet. Ubuntu 10.04 exempelvis:

Core 2.6                                          Själva Linuxkärnan

Bash                                                Konsolen

X-free-86                                       Grafikmotorn

Gnome                                           Skrivbordsmiljön

 

Vilka partitioner är standard för Linux? Ange minst 2.

boot, / , swp

Boot hanterar bootloader, uppstart och val av operativsystem.

/ är själva systemdisken

swp är växlingsfilen som tar över och agerar fysiskt minne när RAM är fullt.

 

Vad är GNU/GPL?

GNU är ett projekt grundat av Richard Stallman. Målet med GNU-projektet var att skapa ett fullständigt fritt (open source) operativsystem och fullständigt fri (open source) programvara.

GNU-projektet distribueras under GPL, General Public License innebär:

  • Frihet att använda programmet för valfritt ändamål
  • Frihet att undersöka hur programmet fungerar och ändra det för egna ändamål.
  • Frihet att skicka kopior vidare av programmet.
  • Frihet att förbättra programmet och sprida det vidare i förbättrad form. 

 

Vilket filsystem används som standard i Ubuntu 10.04

EXT4

Redogör för funktion hos

·         Kärna
Kärnan står för kommunikation mellan hårdvara och mjukvara. Den innehåller även vissa drivrutiner för delar i datorn.

·         Konsol
Kommandotolken – där du skriver kommandon, dvs. små program.

·         Grafikmotor
Det grafiska gränssnittet, i Linux kallat X. Består av både server och klient där servern hanterar själva visningen på skärmen och klienten är programmen som är grafiskt anpassade. Server och klient måste inte ens ligga på samma dator.

·         Fönsterhanterare
Fönsterhanteraren hanterar och kontrollerar andra programs fönster såsom position och storlek på fönster.

 

Vilken skrivbordsmiljö (fönsterhanterare med vissa kringapplikationer) är standard i Ubuntu?

GNOME

 

Vad händer när man byter skrivbordsmiljö?

Man byter ut det grafiska gränssnittet. Funktionaliteten hos kärnan, konsolen och grafikmotorn kommer fortfarande att vara densamma men det grafiska gränssnittet ändras.

 

Vad är det för skillnad på paket och program?
Program är färdiga mjukvarulösningar.

Paket innehåller den exekverbara filen men kan vara beroende av andra paket och är inte nödvändigtvis färdigt för användning efter installation.

 

Varför måste man ibland skriva sudo innan man installerar ett program textbaserat?

Det är en säkerhetsaspekt att endast root för installera program som berör allmänna systemfiler.

 

Vad är kommandon?

Kommandon är små program som utför specifika uppgifter.

 

Vad gör följande kommandon och hur skrivs de?

ls
ls listar innehållet i en katalog. För att lista även dolda filer används –a, för att göra en lång listning där man även ser behörigheter används –l.
För att lista innehållet i befintlig katalog räcker det att man skriver ls. Vill man lista exempelvis innehållet i katalogen /etc skriver man ls /etc.

cat
cat är kommandot för att se innehållet i en fil. Vill man se innehållet i filen /etc/passwd skriver man cat /etc/passwd

mkdir
mkdir skapar kataloger.

mkdir <katalognamn> skapar katalogen där du befinner dig. mkdir /home/kalle/<katalognamn> skapar en katalog i användaren kalles hemmamapp.

rm
rm raderar filer. För att radera även kataloger och dess innehåll används växeln –r. För att tvinga fram borttagning och inte behöva svara ja eller nej för varje fil används växeln –f.

rm <filnamn>                                                           raderar en fil

rm –rf                                             raderar katalog med innehåll

nano
nano är en texteditor som man kan editera i konfigurationsfiler med och även skapa textfiler med.

nano <filnamn>

ifconfig

kommando för att se nätverkskortskonfiguration såsom ip, mac-adress, default gateway.

ifconfig

cp

kommandot för att kopiera.

cp <filnamn> <nytt filnamn>

sudo

används före ett kommando för att utföra någonting som root.

 

Hur skriver man för att hämta information ur filen /etc/groups och skicka informationen till grupper.txt?

cat /etc/groups > grupper.txt

 

Vad för typ av filer innehåller följande kataloger?

/bin

Binära filer, det är här de flesta programmen ligger. Till exempel så ligger kommandon i /bin.

/dev

Drivrutiner för hårdvaran

/etc

Konfigurationsfiler i textformat

/home

Användarnas hemkataloger

/root

Användaren roots hemkatalog

/usr

De flesta stora program ligger här. Om man är osäker på vart ett program installerats är detta bästa stället att börja leta.

 

Vem är root?

root är superuser, administratören, den som har behörighet att ändra allt.

 

Vad är det för skillnad på root och en vanlig användare?

En vanlig användare har begränsningar i sin behörighet. Exempelvis så kan en vanlig användare inte köra de kommandon som finns i /sbin utan då krävs root-inloggning/sudo.

En vanlig användare kan inte heller läsa/skriva/exekvera alla filer.

 

Vad är det för skillnad på absoluta och relativa sökvägar?

En relativ sökväg utgår från var i katalogstrukturen du befinner dig. Om du t.ex. är på Skrivbordet och skapar en katalog där räcker det med mkdir <katalognamn>.

En absolut sökväg är hela sökvägen som börjar med /. Om du befinner dig i katalogen /bin och vill skapa en katalog på kalles skrivbord skriver du:

mkdir /home/kalle/Skrivbord/<katalognamn>.

 

Vad är ssh och hur fungerar det?

SecureSHell. Ett sätt att ansluta till en annan dator och arbeta mot den.

Om du sitter vid din hemdator och behöver ansluta till Linuxservern på jobbet ansluter du med en SSH-klient till din server för att kunna arbeta med den textbaserat.

 

Varför har man olika användare?

Det är en säkerhetsaspekt men det möjliggör också att flera kan vara inloggade samtidigt.

 

Hur skapar man en användare?

adduser <användarnamn>

administration/ användare och grupper

 

Var lagras information om användarna?

/etc/passwd

Lösenord lagras i /etc/shadow

 

Var lagras användarnas hemkataloger?

/home/<användarnamn>

 

Förklara behörighetssystemet; UGO RWX

User                    ägaren av katalogen/mappen

Group                ägarens grupp

Others               alla andra

 

R                          Read

W                         Write

X                          Execute

 

Förklara behörighetssystemet med siffrorna 0-7

0                           Ingen behörighet

1                           Execute

2                           Write

4                           Read

 

Siffrorna kan kombineras för olika behörigheter, t.ex. Execute+Write blir siffran 3, Execute+Read blir siffran 5. Behörigheterna sätts alltid i ordning UGO.
chmod 764 <filnamn> anger att User får exekvera, skriva till och läsa filen, Group får skriva till och läsa filen, övriga får läsa filen.

 

 

 

 

 

 

Comments