Databashantering‎ > ‎SQL labbar‎ > ‎

labb3

Av: Marcus Rejås <marcus@rejas.se>
I denna laboration skall vi jobba vidare på bildatabasen som vi började på
förra gången. Denna gång skall vi skapa ytterligare en tabell och skapa
relationer mellan dem.
I denna laboration skriver jag inte ut resultatet på de flesta frågorna utan du
kör dem själv i din miljö.

Från förra laborationen ...

Om du gjorde den förra laborationen rätt så skall du ha en tabell med följande fält.
 mysql> EXPLAIN bilar;
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 | Field   | Type   | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 | reg    | char(10) |   | PRI |     |    |
 | marke   | char(50) | YES |   | NULL  |    |
 | modell  | char(50) | YES |   | NULL  |    |
 | arsmodell | int(11) | YES |   | NULL  |    |
 | pris   | int(11) | YES |   | NULL  |    |
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 5 rows in set (0.05 sec)
 
Denna tabell skall vi nu bygga vidare på. MySQL har en egenskap som är väldigt bra, nämligen att
man kan uppdatera ett schema trots att det finns data i tabellen. Naturligtvis kan man inte ändra
det så att det data som finns i tabellen inte passar in.

Fältet ”agare”

Nu vill vi att man skall kunna lägga till en ägare på varje bil. En bil skall ha bara en enda ägare
men en person skall kunna äga flera bilar. För att följa de normaliseringsregler (Se http://www.jonasbjork.net/databas/normalisering.html)
vi lärt oss så vet vi att vi måste skapa en tabell till med ägarna till bilarna. Det gör vi av i huvudsak för att förhindra
dubbellagring eller redundans som det kallas. Man kan enkelt se att det behövs eftersom ägaren
inte beror helt på bilens nyckel. 
Vi börjar med att uppdatera biltabellen. Lägg till fältet agare, se förra labben om du inte minns hur
man gör. Fältet skall ha typen int. Int är en förkortning för integer som betyder ”heltal”. När du
är klar skall resultatet bli så här:
 mysql> EXPLAIN bilar;
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 | Field   | Type   | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 | reg    | char(10) |   | PRI |     |    |
 | marke   | char(50) | YES |   | NULL  |    |
 | modell  | char(50) | YES |   | NULL  |    |
 | arsmodell | int(11) | YES |   | NULL  |    |
 | pris   | int(11) | YES |   | NULL  |    |
 | agare   | int(11) | YES |   | NULL  |    |
 +-----------+----------+------+-----+---------+-------+
 6 rows in set (0.00 sec)
 

Skapa ägare till bilarna

Nu skall dessa bilar få ägare. Det gör vi genom att mata in heltal i fältet agare för bilarna. Titta på
din tidigare labb och lathunden om du inte minns hur man gör. Kom ihåg att UPDATE är farligt,
glöm inte WHERE. När du är klar skall biltabellen se ut så här:
 mysql> SELECT * FROM bilar; 
 +--------+------------+-----------+-----------+--------+-------+
 | reg  | marke   | modell  | arsmodell | pris  | agare |
 +--------+------------+-----------+-----------+--------+-------+
 | ABC123 | Saab    | 9-5    |   2003 | 130000 |   1 |
 | DEF123 | Volvo   | S80    |   2002 | 140000 |   2 |
 | GHI123 | Mazda   | 626    |   2001 | 80000 |   3 |
 | JKL123 | Audi    | A8    |   2001 | 150000 |   5 |
 | MNO123 | BMW    | 323    |   2001 | 60000 |   5 |
 | PQR123 | Ford    | Mondeo  |   2001 | 90000 |   4 |
 | STU123 | Volvo   | 740    |   1987 | 35000 |   5 |
 | VYX123 | Volkswagen | Golf   |   1983 | 40000 |   5 |
 | ABC456 | Volkswagen | Polo   |   2003 | 75000 |   1 |
 | DEF456 | Toyota   | Carina II |   1998 | 30000 |   2 |
 +--------+------------+-----------+-----------+--------+-------+
 11 rows in set (0.01 sec)
 
Från början har alla poster värdet NULL i fältet ägare (man kan ange ett annat defaultvärde när
man skapar ett fält om man vill). NULL är ett speciellt värde som betyder ”ingenting”. Lägg nu till
en bil av valfritt märke och modell som inte har någon ägare, det vill säga, låt agare vara NULL.

Tabellen personer

Vi skall nu skapa en tabell med personer. Tabellen skall naturligtvis hålla poster med information
om de olika personerna. Varje person skall identifieras av ett id-nummer. Om vi vore en förening
kanske detta skulle kallas medlemsnummer, vore vi ett företag kanske det skulle kallas
anställningsnummer. Vi använder ett löpnummer istället för personernas personnummer eftersom
det är bra för personerna att hålla sitt personnummer för sig själv.
Den information vi skall spara om varje person är, förutom id-numret, förnamn och efternamn. Vi
kallar dessa fält för ”fnamn” och ”enamn”. Fältet med id-numret kallar vi för id. Eftersom detta fält
skall unikt identifiera en person så gör vi detta till primärnyckel i tabellen. Vi sätter det också till
att räkna upp sig självt (AUTO_INCREMENT) så slipper vi tänka på det. Skapa nu tabellen. Den
skall se ut så här när den är klar (titta i föregående labb om du inte vet hur du skall göra):
 mysql> DESCRIBE personer;
 +-------+----------+------+-----+---------+----------------+
 | Field | Type   | Null | Key | Default | Extra     |
 +-------+----------+------+-----+---------+----------------+
 | id  | int(11) |   | PRI | NULL  | auto_increment |
 | fnamn | char(50) | YES |   | NULL  |        |
 | enamn | char(50) | YES |   | NULL  |        |
 +-------+----------+------+-----+---------+----------------+
 3 rows in set (0.00 sec)
 
 mysql> SELECT * FROM personer;
 +----+-----------+-------+
 | id | fnamn   | enamn |
 +----+-----------+-------+
 | 1 | Kalle   | Anka |
 | 2 | Kajsa   | Anka |
 | 3 | Knatte  | Anka |
 | 4 | Tjatte  | Anka |
 | 5 | Fnatte  | Anka |
 | 6 | Knase   | Anka |
 | 7 | Alexander | Lukas |
 +----+-----------+-------+
 7 rows in set (0.03 sec)
 
Nu har vi lite frågor som vi kan ställa frågor till. Vi skall nu öva oss på att använda SELECT;

SELECT från flera tabeller

Repetera SELECT från förra laborationen om du känner dig osäker på hur det fungerar.
I den förra laborationen använde vi SELECT för att välja saker från en tabell. Nu skall vi utveckla
detta vidare och välja från flera olika tabeller.
Vi börjar med en liten fråga som listar alla bilar och deras ägare. Nu skall vi i SELECT välja inte
bara från en tabell utan från flera (två i detta fall). Eftersom de fält vi väljer kan ha samma namn
olika tabeller måste vi ange både vila fält vi skall välja och i vilka tabeller dessa kan hittas. Vill vi
välja fnamn från person så anges detta som ”person.fnamn”. Vill vi välja alla fält från person så
kan vi skriva person.*. Som vanligt åtskiljer vi det vi listar med kommatecken. Även tabellerna
måste anges och åtskiljs med kommatecken. Vi börjar med att välja bilmärken och modeller och så
förnamn och efternamn ur persontabellen. Vi skriver så här:
mysql> SELECT bilar.marke,bilar.modell,personer.fnamn,personer.enamn FROM personer, bilar;
Men det där blev ju inte så bra! Varför inte det? Jo vi har ingenstans angivit hur tabellerna skall
relatera till varandra. Det kan vi göra med hjälp av kommandot INNER JOIN. Tag dig tid att
fundera på nedanstående frågor då dessa till en början kan verka krångliga.

INNER JOIN

INNER JOIN fungerar så att du väljer fält från flera tabeller. Men du anger att du skall välja från
bara en tabell och sedan koppla ihop dessa med en relation. Detta kan du göra med INNER JOIN.
För att åstadkomma det som vi ville göra ovan kan man skriva så här:
 mysql> SELECT bilar.marke,bilar.modell,personer.fnamn,personer.enamn
 FROM bilar INNER JOIN personer ON bilar.agare=personer.id;
 +--------------+-----------+--------+-------+
 | marke    | modell  | fnamn | enamn |
 +--------------+-----------+--------+-------+
 | Saab     | 9-5    | Kalle | Anka |
 | Volkswagen  | Polo   | Kalle | Anka |
 | Volvo    | S80    | Kajsa | Anka |
 | Toyota    | Carina II | Kajsa | Anka |
 | Mazda    | 626    | Knatte | Anka |
 | Ford     | Mondeo  | Fnatte | Anka |
 | Audi     | A8    | Tjatte | Anka |
 | BMW     | 323    | Tjatte | Anka |
 | Volvo    | 740    | Tjatte | Anka |
 | Volkswagen  | Golf   | Tjatte | Anka |
 +--------------+-----------+--------+-------+
 11 rows in set (0.00 sec)
 mysql>
 
Eftesom vi inte anger någon sorteringsordning (... ORDER BY ...) så kan vi inte säga något om
ordningen på resultatet. Du kan alltså få en lista i en annan ordning, men rätt ägare skall
naturligtvis stå vid rätt bil.
Denna fråga kan man läsa ut så här: ”Välj fälten märke från bilar, modell från bilar, förnamn från
peroner och efternamn från personer från bilar ihopslaget med personer där ägare i bilar är
samma som id i personer. INNER JOIN tar bara med poster där kopplingen stämmer. Personer
som inte äger några bilar eller bilar som inte har någon ägare kommer inte med om man använder
INNER JOIN. 
Vi tar ett exempel till. Vi vill välja ut samma sak som ovan men utgå från personerna.
mysql> SELECT bilar.marke,bilar.modell,personer.fnamn,personer.enamn FROM personer INNER JOIN bilar ON bilar.agare=personer.id;
Och som vi ser så går det precis lika bra!

OUTER JOIN

Som vi såg så tog INNER JOIN bara med de poster där kopplingen stämmer. Ibland kanske man
vill ha med även de poster från någon tabell som inte är med i kopplingen. I vårt exempel kanske
man vill lista alla bilar, även de som inte ägs av någon eller alla personer, även de som inte har
någon bil. Till exempel om denna databas är ett medlemsregister på den bilklubb där man kan
vara medlem även utan att äga en bil. Då vill man kanske ta ut en lista på alla medlemmar och för
de medlemmar som har en bil, även deras bil. Då använder man OUTER JOIN.
OUTER JOIN tar med allt från en tabell och de rader som passar i den andra. För att man skall
veta vilken av tabellerna som allt skall tas med ifrån så finns det två olika OUTER JOIN. Dessa
heter ”LEFT OUTER JOIN ... ON” och ”RIGHT OUTER JOIN ... ON”.
Dessa fungerar på följande sätt:
SELECT * FROM bilar RIGHT OUTER JOIN personer ON bilar.agare=personer.id;
Titta på den del av uttrycket som är ” bilar RIGHT OUTER JOIN personer”. Vi har en RIGHT
OUTER JOIN vilket betyder att allt i tabeller till höger (alltså personer) skall tas med.

Att svara på

Följande frågor skall du svara på. Visa eller lämna in dessa till laborationshandledaren.
Naturligtvis provkör du frågorna i din databas innan du skriver dem på detta blad.

Uppgift 1:

Det är dags att betala bilskatt. Skapa en fråga som listar alla personer som har en bil och
registreringsnumret på deras bil.


Svar:_______________________________________________________________________________

Uppgift 2:

Skapa en fråga som visar alla bilar och deras ägare om de har någon.


Svar:_______________________________________________________________________________

Uppgift 3:

Skapa en fråga som visar alla personer och deras bil om de har någon.


Svar:_______________________________________________________________________________

Uppgift 4

Skapa en fråga som visar förnamn och efternamn på alla som har en Saab.


Svar:_______________________________________________________________________________

Uppgift 5*

Skapa en fråga som listar namnen på alla personer som har en eller flera bilar, samt hur många
bilar de har.


Svar:_______________________________________________________________________________

* Uppgift som är lite svårare


Copyright © 2004 Rejås Datakonsult
Var och en äger rätt att kopiera, sprida och/eller förändra detta dokument under villkoren i licensen "GNU Free
Documentation License", version 1.2 eller senare publicerad av Free Software Foundation, utan oföränderliga avsnitt,
utan framsidestexter och utan baksidestexter. En kopia av denna licens finns på http://rejas.se/gnu/.
Detta dokument, i ett format lämpligt för redigering, hittas på http://rejas.se/docs/laboration2-mysql.sxw

Comments